Akreditiran laboratorij


Od leta 2015 smo, skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2017 in standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012, usposobljeni za kalibracije in kontrolo tehtnic.

Kalibracije  in kontrole tehtnic niso zgolj zakonska obveza proizvajalcev, trgovcev in drugih, da njihove tehtnice delujejo pravilno, temveč so kalibracije in kontrole v prvi vrsti namenjena zaščiti potrošnikov. Ko, v vlogi potrošnika, kupujete blago, si seveda želite, da bi ga dobili toliko, kot boste zanj plačali, in ne manj. Zato je pomembno, da tehtnice v proizvodnji, trgovinah in drugje delujejo pravilno in da merijo točno.

Akreditacijski listini (LK-032 in K-131)  izkazujeta našo usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti:

  • kalibriranje etalonskih uteži,
  • kalibriranje neavtomatskih tehtnic,
  • kontrolo tehtnic,
  • kontrolo uteži.

Za izvedene kontrole in kalibracije izdamo akreditiran certifikat.

Izvajamo tudi kalibracije, ki niso v obsegu naše akreditacije. V takem primeru vam na vašo željo izdamo neakreditiran certifikat o kalibraciji.Izvajalec overitev


Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »408«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Naše splošne pogoje poslovanje najdete TUKAJ.

IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI

Našo izjavo o nepristranskosti lahko najdete TUKAJ.